Previous Year Celebrations

Stoughton Community Celebration of Martin Luther King, Jr. (2020)

Stoughton Celebrates Martin Luther King, Jr. (2019)

Stoughton Celebrates Martin Luther King, Jr. (2018)

Back to Top